Koncepcja naszego projektu oparta była na chęci dzielenia się ze społecznością europejską tym co my znamy najlepiej i w czym mamy bogate doświadczenie. Zauważyliśmy, że w trakcie w zasadzie każdego projektu Erasmus+, a nawet szerzej – w trakcie większości inicjatyw międzynarodowych, pojawiają się elementy wymiany międzykulturowej. Często jednak pozostawiają one wiele do życzenia pod względem merytorycznym – oparte są bardziej na funkcjonujących stereotypach a nie na rzeczowej wiedzy. W dużej mierze takie działania skupiają się na elementach kultury tradycyjnej a ta jest przecież naszą domeną zatem uznaliśmy, że możemy dodać coś do siebie w tym temacie.

The concept of our project was based on the desire to share with the European community what we know best and what we have extensive experience in. We have noticed that in the course of virtually every Erasmus+ project, and even more broadly – in the course of most international initiatives, there are elements of intercultural exchange. Often, however, they leave much to be desired in terms of content – they are based more on functioning stereotypes than on factual knowledge. To a large extent, such activities focus on elements of traditional culture, and this is our domain, so we decided that we could add something to ourselves in this topic.

Postanowiliśmy więc zbudować zasób materiałów wspierających organizacje i grupy uczestników takich wymian we włączeniu elementów dialogu międzykulturowego do swoich projektów. Nasza koncepcja zakładała przeprowadzenie cyklu projektów w których uczestniczyć będą grupy zrzeszające członków zespołów ludowych z różnych krajów Europy, podczas których wspólnie opracują oni scenariusze i materiały wspomagające na których proces poznania innych kultur można będzie oprzeć. Początkiem tego cyklu i zarazem sprawdzeniem założeń naszej koncepcji w praktyce był właśnie zrealizowany projekt.

Głównym celem naszego projektu było zatem wzmocnienie i promowanie dialogu międzykulturowego.

So we decided to build a resource of materials to support organizations and groups of participants of such exchanges in including elements of intercultural dialogue in their projects. Our concept was to carry out a series of projects in which groups of folk bands from various European countries would participate, during which they would jointly develop scenarios and supporting materials on which the process of getting to know other cultures could be based. The beginning of this cycle and at the same time the verification of the assumptions of our concept in practice was the recently completed project.

The main goal of our project was therefore to strengthen and promote intercultural dialogue.

Zrealizowaliśmy zatem trójstronną wymianę młodzieży która odbyła się w Murzasichlu koło Zakopanego w terminie od 19 do 26 listopada 2022 roku. Wspólnie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szereg działań opartych na metodach edukacji pozaformalnej oraz na naszych talentach i umiejętnościach. Pozwoliło nam to podnieść nasze kompetencje miękkie, rozwinąć umiejętność współpracy i poszerzyć wiedzę o kulturach krajów naszych partnerów. Wpłynęło to również na lepsze poznanie samych siebie i przełożyło się na kształtowanie świadomości różnorodności i postawy tolerancji i otwartości.

Therefore, we carried out a tripartite youth exchange that took place in Murzasichle near Zakopane from 19 to 26 November 2022. Together, we have prepared and carried out a number of activities based on non-formal education methods and on our talents and skills. This allowed us to improve our soft skills, develop the ability to cooperate and broaden our knowledge about the cultures of our partners’ countries. It also contributed to better self-knowledge and resulted in shaping the awareness of diversity and the attitude of tolerance and openness.

Wspólne działania zaowocowały przygotowaniem kilku rezultatów. Głównym z nich jest zestaw narzędzi i materiałów wspierających proces wymiany międzykulturowej – Intercultural Toolbox. W jego skład weszły pakiety narodowe przygotowane dla każdego z biorących udział w projekcie krajów. Ponieważ chcemy aby projekt ten stanowił zaledwie początek całego cyklu działań, w miarę realizacji kolejnych inicjatyw zestaw będzie uzupełniany o kolejne pakiety narodowe kolejnych zaangażowanych krajów. Pakiet ten obejmuje:

1. Tradycyjne tańce i zabawy ludowe.

2. Piosenki ludowe.

3. Pakiet fotografii tradycyjnych strojów ludowych.

4. Przepisy na tradycyjne potrawy.

5. Ogólne informacje i ciekawostki o elementach kultury naszych krajów.

Joint activities resulted in the preparation of several results. The main one is a set of tools and materials supporting the process of intercultural exchange – Intercultural Toolbox. It included national packages prepared for each of the countries participating in the project. Since we want this project to be just the beginning of the entire cycle of activities, as the next initiatives are implemented, the set will be supplemented with further national packages of the countries involved. This package includes:

1. Traditional folk dances and games.

2. Folk songs.

3. A set of photographs of traditional folk costumes.

4. Recipes for traditional dishes.

5. General information and curiosities about elements of the culture of our countries.

Postanowiliśmy przygotować również kilka rezultatów pobocznych ukierunkowanych na promocję naszej idei. Po pierwsze, wystawa fotografii mody miejskiej inspirowanej folklorem. Złożyły się na nią fotografie wykonane podczas pokazu mody ulicznej inspirowanej folklorem i zawierającej jego elementy w stylizacjach.

We also decided to prepare some side results aimed at promoting our idea. First, an exhibition of urban fashion photography inspired by folklore. It consisted of photographs taken during a street fashion show inspired by folklore and containing its elements in stylizations.

Po drugie, folkowe teledyski, czyli klipy wideo nagrane podczas wymiany jako alternatywne teledyski o zabarwieniu folkowym do popularnych utworów muzyki disco lat 70-tych.

Secondly, folk music videos, i.e. video clips recorded during the exchange as alternative music videos with a folk flavor to popular disco music songs of the 70s.

Po trzecie w końcu, „Belgijka 2.0”. Przygotowaliśmy choreografię opartą o elementy folkloru tanecznego naszych krajów do utworu stanowiącego miks charakterystycznych elementów naszej tradycyjnej muzyki. Rezultat ten, jako zabawę integracyjną, wykorzystywaliśmy we flashmobach i podczas eventów czy warsztatów.

Thirdly, finally, „Belgijka 2.0”. We have prepared a choreography based on elements of dance folklore of our countries for a song that is a mix of characteristic elements of our traditional music. We used this result as an integration game in flashmobs and during events and workshops.

Realizacja naszego projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu z Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

The implementation of our project was possible thanks to funding from the Erasmus+ Program of the European Union.

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!