Mamy obecnie do czynienia z kryzysem wartości leżących u podstaw procesu integracji w Europie. Naszym zdaniem jednak problem nie polega na tym, że wartości te nie są już dziś aktualne a raczej wynika z faktu, że po ponad 60 latach od Traktatów Rzymskich, przeciętny człowiek zapomniał już co to były za wartości. Wierzymy, że aby wiedzieć dokąd się zmierza, trzeba wiedzieć skąd się przyszło. Nadszedł więc moment aby przypomnieć sobie do czego dążymy. Chcieliśmy też pokazać, że można żyć w zgodzie niezależnie od różnic w kulturach, językach czy religiach. Można, gdyż ciągle więcej nasz łączy niż dzieli – wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi i naszym zachowaniem kierują podobne wartości.

 

We are currently facing a crisis of values that lay at the foundations of the process of European integration. In our opinion however, the problem is not that those values are no longer valid today, but rather stems from the fact that after over 60 years form the Treaties of Rome the average person has forgotten what those values were. We believe that to know where one is heading, one needs to know from where he came from. Thus it is time to remind ourselves what is our common goal. We also wanted to prove that living in peace and harmony is possible because we have still more in common that not – we are all people and our actions are based on common values.

Na drodze do osiągnięcia głównego celu wyznaczyliśmy sobie następujące „kamienie milowe”:

  1. Analiza hierarchii potrzeb dziś i porównanie jej z hierarchią potrzeb kiedyś.
  2. Bliższe wzajemne poznanie elementów folkloru naszych krajów i próba stworzenia na ich podstawie nowego, kompozytowego tworu – fikcyjnej kultury XYZ. Stanowi ona kanwę, na której stworzyliśmy następnie naszą wypowiedź (balladę) w temacie idei integracji europejskiej.
  3. Zastanowienie się nad treścią tego, co chcemy przekazać naszym odbiorcom w temacie idei integracji europejskiej. Treść ta stanowi morał płynący z naszej ballady – najdosłowniej przedstawiony w treści ostatniej z czterech pieśni jakie ją tworzą.
  4. Stworzenie i nagranie ballady. Wybraliśmy gatunek ballady (od prowansalskiego balar – tańczyć) jako opowieści taneczno-wokalno-muzycznej.

 

On the way to reach our main objective we have set ourselves some milestones:

  1. To analyse the hierarchy of needs and compare it to how it was before.
  2. To get to know better the elements of folklore of our countries and to try to build on their base a new, composite, fictional culture XYZ, which has become a canvas for our Ballad of European Integration.
  3. To think through the message we wanted to share with our audience. This message is the hidden wisdom emanating from our Ballad, most clearly visible in the lyrics of the last, fourth song.
  4. To create and record the Ballad of European Integration. We chose the ballad (from the old Provencal balar – to dance) as a form of a tale of song and dance.

Nasza Ballada o Integracji Europejskiej osadzona jest w fikcyjnej kulturze stanowiącej miks elementów folkloru naszych trzech krajów. Jest to muzyczno-wokalno-taneczna wypowiedź z morałem, który oddaje sedno naszego przekazu. Za ogólny temat przyjęliśmy natomiast Noc Kupały – obrzęd, który podobnie jak sam gatunek ballady występuje w różnych odmianach w każdej z europejskich kultur. Sama etymologia nazwy tego obrzędu zbieżna jest z ideą naszego projektu – wbrew powszechnym przekonaniom wyraz „Kupała” pochodzi od indoeuropejskiego pierwiastka kump oznaczającego gromadę, zbiorowość. Z niego też wywodzi się słowo skupić czyli zgromadzić i zintegrować.

 

Our Ballad of European Integration is set in a fictional culture being a mix of elements of folklore of our three countries. It is a tale of music, song and dance with our message at its core. For the overall topic we chose the Midsummer rituals which are present in some form in most European cultures. Even the etymology of its name is in line with the idea of our project – contrary to common beliefs, the Polish word “Kupala” stems from the indo-european fraction kump meaning z gathering, a community.

Zapraszamy więc do obejrzenia naszego głównego rezultatu – krótkiego filmu pod tytuem „Ballada o Integracji Europejskiej”. Jest to rezultat kompozytowy, gdyż zawiera zarówno tekst pieśni jak i warstwę muzyczną i wizualną. Pokazuje miks naszych folklorów, prezentuje obrzędy i opowiada historię, której przesłanie zbieżne jest z tym, czym chcieliśmy się podzielić po przemyśleniach dokonanych w trakcie projektu. Ponadto, przygotowaliśmy również mini e-book, który stanowi z jednej strony przypomnienie faktów historycznych związanych z procesem integracji europejskiej. Z drugiej jest też uzupełnieniem pierwszego rezultatu, filmu, zawierającym większą porcję informacji dla zainteresowanych. Znalazły się tam wyjaśnienia obrzędów Nocy Kupały jak również tekst czwartej pieśni, która zawiera nasze przesłanie – morał.

 

Thus, we invite you to watch the main result of our project – a short film called „The Ballad of European Integration”. This is a composite result because it contains both songs, lyrics , the music and the whole visual layer. It shows a mix of our folklore, presents rituals and tells a story whose message coincides with what we wanted to share after the reflections we made during the project. In addition, we have also prepared a mini e-book, which on the one hand is a reminder of historical facts related to the process of European integration. On the other hand, it is also a supplement to the first result, the film, containing a larger portion of information for those interested – explanations of the rituals of the Kupala Night as well as the text of the fourth song that contains our message.

Aby pobrać Ebook

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!