Nasz projekt tylko pozornie traktuje o tańcu. Jego prawdziwym celem było zwiększenie umiejętności pracy w grupie wśród młodych ludzi tak, aby mogli oni poprawić swoje szanse na rynku pracy. Kiedy tworzyliśmy koncepcję projektu dotarło do nas, że wszyscy jego uczestnicy, oprócz tego że ich pasją jest taniec ludowy, mają za sobą całe lata doświadczenia w pracy w różnorodnych grupach. Przez większą część naszego życia byliśmy członkami grup tanecznych, zespołów ludowych, składów, par i innych form których wspólnym mianownikiem była właśnie współpraca. Postanowiliśmy zatem podzielić się naszymi doświadczeniami, bardziej analitycznie przyjrzeć się zachowaniom i decyzjom jakie podejmujemy a za medium naszej pracy przyjęliśmy właśnie taniec.

Our project is only seemingly about dance. Its real aim was to increase group work skills among young people so that they could improve their chances on the labor market. When we were creating the concept of the project, we realized that all participants, apart from their passion for folk dance, had many years of experience working in various groups. For most of our lives, we were members of dance groups, folk groups, squads, couples and other forms whose common denominator was cooperation. Therefore, we decided to share our experiences, take a more analytical look at the behaviors and decisions we make, and we adopted dance as the medium of our work.

Sposobem na osiągnięcie postawionych sobie celów i zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb była dla nas organizacja wymiany młodzieżowej. Miała ona miejsce pomiędzy 17 a 24 lipca 2021 roku w Zakopanem i wzięło w niej udział 40 uczestników – po 20 z Polski i Rumunii. Grupę uczestników z Polski stanowili członkowie Stowarzyszenia Passionfruits a naszym partnerem w projekcie była grupa Junii Brasovului z Brasov w Rumunii. W każdej grupie obecnych było też dwoje liderów. Podczas 8 dni działań na wymianie korzystaliśmy ze swoich wzajemnych talentów i umiejętności (edukacja rówieśnicza) a także wykorzystywaliśmy liczne metody edukacji pozafromalnej w celu wypracowania założonych rezultatów.

The way to achieve the set goals and meet the identified needs was for us to organize a youth exchange. It took place between 17 and 24 July 2021 in Zakopane and was attended by 40 participants – 20 from Poland and Romania. The group of participants from Poland were members of the Passionfruits Association and our partner in the project was the group of Junii Brasovului from Brasov, Romania. Two leaders were also present in each group. During the 8 days of exchange activities, we used our mutual talents and skills (peer education) and also used numerous methods of non-affective education in order to achieve the assumed results.

Pierwsza grupa rezultatów naszego projektu związana jest z chęcią zwiększenia szans młodych ludzi na znalezienie pracy poprzez rozwój ich świadomości i umiejętności pracy w zespole. W związku z tym przygotowaliśmy:

1. Zestaw zdjęć prezentujących „typowych przedstawicieli” kolorów reprezentujących typy osobowości w grupie wraz z opisem ich mocnych i słabych stron oraz sugestiami dotyczącymi tego jak postępować jeśli taka osoba znajduje się w zespole w którym pracujemy.

2. Nagrania choreografii prezentujących kolory odpowiadające typom osobowości w grupie jako wizualne przedstawienie ich energii i typowych cech.

3. Nagranie choreografii pokazującej stereotypowe postrzeganie przedstawicieli kolorów osobowości.

Pierwszy z rezultatów rozszerzyliśmy do formy broszury informacyjnej, którą uzupełniliśmy o nieco teorii na temat typów osobowości i ról w grupie oraz informacji o naszym projekcie. Broszurę tą skierowaliśmy do młodzieży szkolnej i studentów – osób, które poprzez aktywne rozwijanie swoich umiejętności miękkich (w tym zdolności pracy w grupie) mogą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

The first group of results of our project is related to the desire to increase young people’s chances of finding a job by developing their awareness and teamwork skills. Therefore, we have prepared:

1. A set of photos presenting „typical representatives” of the colors representing the personality types in the group, along with a description of their strengths and weaknesses and suggestions on how to proceed if such a person is in the team in which we work.

2. Recordings of choreographies presenting the colors corresponding to the personality types in the group as a visual representation of their energy and typical traits.

3. Recording of choreography showing the stereotypical perception of the representatives of personality colors.

We extended the first of the results to the form of an information brochure, which we supplemented with some theory about personality types and roles in the group, and information about our project. This brochure is addressed to schoolchildren and students – people who, by actively developing their soft skills (including the ability to work in a group), can increase their chances on the labor market.

Druga grupa rezultatów związana jest z wymianą międzykulturową i miała na celu zwiększenie wiedzy członków naszych społeczności lokalnych na temat elementów kultury krajów zaangażowanych w nasz projekt. Powstał tu zestaw nagrań układów tanecznych opartych o tańce narodowe i regionalne naszych krajów. Ten rezultat skierowany był do osób zainteresowanych kulturą innych krajów.

The second group of results is related to the intercultural exchange and was aimed at increasing the knowledge of members of our local communities about the cultural elements of the countries involved in our project. A set of recordings of dance routines based on the national and regional dances of our countries was created here. This result was aimed at people interested in the culture of other countries.

Poznanie siebie jest pierwszym krokiem do stania się najlepszą wersją „Ciebie”, jaką możesz być. Zdajemy sobie sprawę, co to za frazes, ale w tym przypadku jest to również bardzo prawdziwe. Akceptując swój charakter i temperament, możesz wykorzystać go jako swój atut, zamiast nieustannie próbować zmieniać swoje zachowania, aby stać się bardziej podobnym do tego, jakim społeczeństwo chce abyś był. Mamy nadzieję, że rezultaty, które udostępniliśmy na tej stronie, pomogą ci zrobić ten pierwszy krok.

Getting to know yourself is the first step to becoming the best version of „you” you can be. We are aware what a cliche that is but in this case it is also very true. Embracing your character and temperament allows you to play to your strengths rather than constantly trying to change your actions to become more like the „you” society wants you to be. Hopefully the results we shared on this website will help you take that first step.

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!